Agenda algemene ledenvergadering 10 juli

Uitnodiging aan de leden van BV Ons Huis tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Sportcafé de Peppel aan de Europastraat 2, 7091 CX te Dinxperlo.

Aanvang van de vergadering is 14.00 uur op zaterdag 10 juli 2021

Na de vergadering is er voor de leden een BBQ waarvoor vanaf 17.00 uur ook de partners van harte zijn uitgenodigd. De consumpties zijn voor rekening van BV Ons Huis ter compensatie van het niet kunnen spelen in de Corona periode.UITNODIGING


AGENDA

 1. Opening en huishoudelijke mededelingen door de voorzitter.
 2. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 juli 2020.
 3. Jaarverslag 2020/2021 van de secretaris en de wedstrijdsecretaris. (onderstaand)
 4. Financieel Jaarverslag 2020 van de penningmeester. Deze wordt tijdens de vergadering overhandigd.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Harry Mateman en Dieter Westerveld. Reserve lid is Ed Abbing.
  Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie in de plaats van Dieter Westerveld en benoeming reserve kascontrole commissielid.
 6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet-herkiesbaar: Han Rutgers. Het bestuur stelt hiervoor kandidaat Gert Jan Frericks.
  Aftreden en herkiesbaar: Corine Ratering
  Eventuele nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich uiterlijk een half uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris

  PAUZE

 7. Begroting 2021. Deze wordt tijdens de vergadering overhandigd.
 8. Organisatie feestavond in combinatie met een sportieve activiteit op zaterdag 21 augustus 2021.
 9. Teamsamenstelling en speeldagen.
 10. Nieuws van de PK’s
 11. Huidige bezetting commissies.
 12. Huldiging van 3 jubilarissen in verband met hun 25-jarig lidmaatschap:
  – Bert Veldhuis
  – Hans Obbink
  – Harry Mateman
 13. Overige mededelingen / rondvraag.
  Verschuiving Districtsvergadering naar december 2021. Exacte datum nog onbekend.
 14. Sluiting door de voorzitter.

  Namens BV Ons Huis / Secretaris Han Rutgers – 16 juni 2021Jaarverslag van de secretaris van BV Ons Huis voor het seizoen 2020-2021


Het seizoen 2020-2021 heeft voor de leden, de vrijwilligers en het bestuur van BV Ons Huis een merkwaardig verloop gehad. Vanwege de Corona-pandemie werden de competitie en de PK’s in een vroegtijdig stadium stilgelegd en ook niet hervat. Verder waren er ook geen mogelijkheden voor een onderling partijtje omdat het Sportcafé werd gesloten. Naar het nu zich laat aanzien is deze periode bijna achter de rug en kan de competitie 2021-2022 worden gestart in de eerste volle week van september.

Het bestuur bestaat momenteel uit:
Jan Kingma – voorzitter
Cor Zorn – wedstrijdsecretaris
Corine Ratering – penningmeester
Eric Salemink
Han Rutgers – secretaris

Momenteel beschikt BV Ons Huis over 32 leden die deelnemen aan de competitie en 10 zgn. grijze leden.
Het Bestuur vergaderde het afgelopen seizoen maar een paar keer, daarnaast kwam het zgn. dagelijkse bestuur bestaande uit Jan Kingma, Cor Zorn en Han Rutgers ook enkele keren bijeen.

Onderstaand een selectie van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de bestuursvergaderingen. In dit jaarverslag zal hiervan geen nadere toelichting worden gegeven omdat in de verstuurde Nieuwsbrieven hiervan melding is gemaakt. Helaas zijn er maar een paar nieuwsbrieven verstuurd omdat er geen nieuws was.

Onderwerpen:

• Communicatie naar de leden en sponsors d.m.v. Keu(v)elnieuws.
• Hoe verder met de website. Dit loopt momenteel voortreffelijk.
• Helaas gingen het Kerst- en Seniorentoernooi niet door. Natuurlijk heeft dit consequenties gehad voor de financiële huishouding maar er is geen enkele reden tot zorg. De financiële situatie van BV Ons Huis is uitstekend.
• De opvolging van Han Rutgers als bestuurslid. Nadere mededelingen hierover in de ledenvergadering.
• De succesvolle Rabo Clubsupport actie en de subsidie van de gemeente Aalten.
• Compensatie i.v.m. niet gespeelde wedstrijden naar de leden in de vorm van gratis verteringen tijdens verschillende bijeenkomsten. In de ledenvergadering hierover meer.
• Aandacht voor de aankomende nieuwe wetgeving WBTR inzake belangenverstrengeling van bestuursleden.
• Normaal is 1x per jaar een teamleidersvergadering. Dit kon dit jaar niet en is vervangen door mailcontact van de wedstrijdsecretaris met de teamleiders.
• Om het contact met de leden en de sponsors ook in de Corona-periode te onderhouden, hebben deze in de Kerstperiode een aardigheidje ontvangen. Ook bedoeld om allen een hart onder de riem te steken in de moeilijke tijd. We kunnen zeggen dat dit zeer goed is ontvangen.

Grappig was dat de bekende politicus Geert Dales in het programma Jinek de naam van een Biljartvereniging in Dinxperlo heeft genoemd, onder het motto het besturen van een dergelijke club stelt niets voor in vergelijking met het leiden van zijn politieke partij. E.e.a. leidde tot een interview met Han op de radio en een uitnodiging tot een bezoek. Echter vanwege het gebrek aan actualiteit (het is bijna een jaar geleden) is dit bezoek afgezegd.

Een woord van dank van het Bestuur gaat ook dit keer naar de vele vrijwilligers die elk op hun eigen plaats en niveau een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren en de sfeer van BV Ons Huis. Mede daardoor heeft BV Ons Huis bij de overkoepelende organisaties en in de regio een uitstekende reputatie. Ook doordat BV Ons Huis regelmatig arbiters levert voor de P.K.’s hebben wij een prima naam bij het District Berkel & Slinge en bij de KNBB. De zaken bij BV ons Huis zijn voor elkaar. Ook een woord van dank vanaf deze plaats voor de beheerder van het Sportcafé. We hopen van de kwaliteiten van de vrijwilligers nog lang gebruik te mogen maken. Ook vanaf deze plaats van de secretaris de welgemeende dank aan de collega-bestuurders voor de prettige en constructieve vergaderingen en het verrichte bestuurswerk.

Wij hopen dat jullie met dit jaarverslag een inzicht hebben gekregen in de beperkte activiteiten binnen BV Ons Huis in het afgelopen jaar. Als er vragen zijn vernemen wij dit graag. Ik wens jullie een prettige Algemene Ledenvergadering, een fijne vakantie en een uitstekend start van de competitie 2021-2022.

Namens BV Ons Huis / Secretaris Han Rutgers – 16 juni 2021Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris BV Ons Huis voor het seizoen 2020 – 2021

Competitie:

Vanwege de beëindiging eind september krijgen we een erg beknopt overzicht. Onze biljartvereniging nam dit seizoen met zeven teams deel aan de competitie.
Het eerste team, teamleider Christiaan te Beest, speelde in de C1 klasse.
Het tweede team, teamleider Olaf ter Horst, speelde in de C2B klasse.
Het derde team, teamleider Henk Rougoor, speelde in de C3D klasse.
Het vierde team, teamleider Elroy Geven, speelde in de C3D klasse.
Het vijfde team, teamleider Jan Kingma, speelde in de C3C klasse.
Het zesde team, teamleider Cor Zorn, speelde in de C4C klasse.
Het zevende team, teamleider Henk Kwerreveld, speelde in de C4C klasse.
Na drie speelronden werd de competitie stilgelegd.

Kampioenschappen:

Op 10 en 11 oktober werden de voorronden driebanden klein 3e klasse gespeeld. De finales stonden gepland voor 24 en 25 oktober bij Sportcafé De Peppel in Dinxperlo. In de week hieraan voorafgaande werden ook de PK wedstrijden stopgezet.

Voor het libre waren er twaalf opgaven.
Voor het bandstoten waren er elf opgaven.
Voor het driebanden waren er twee opgaven.

De opgave van deze PK deelnemers blijft gelden voor het nieuwe seizoen 2021 -2022. Voor aanvang van de competitie was er geen tijd om het teamkampioenschap en het persoonlijk kampioenschap van de vereniging te spelen. Hiervoor in de plaats werd na de vakantieperiode op 29 augustus een 10 van rood toernooi gehouden. In de finale eindigde Christiaan te Beest als eerste, tweede werd Franko Speldekamp. Dit seizoen zou voor de 35e keer het Kersttoernooi door onze vereniging georganiseerd worden. Dit voorjaar zou voor de 6e keer het Senioren Biljarttoernooi worden gespeeld. Helaas moesten beide evenementen worden geannuleerd.

Iedereen die zich heeft ingezet voor onze vereniging, hartelijk bedankt !

Namens BV Ons Huis / Wedstrijdsecretaris Cor Zorn – 16 juni 2021