Agenda Algemene Ledenvergadering 10 juni

Uitnodiging aan de leden van BV Ons Huis tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Sportcafé de Peppel aan de Europastraat 2, 7091 CX te Dinxperlo.

Aanvang van de vergadering is om 15u op zaterdag 10 juni 2023.

Na afloop van de vergadering is er vrijblijvende ruimte om na te zitten, waarbij u enkele consumpties krijgt aangeboden.


Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2022.
 4. Jaarverslag 2022-23 van de secretaris en de wedstrijdsecretaris.
 5. Jaarverslag 2022 van de penningmeester.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2023 en toelichting jaarcijfers.
 8. Bestuursverkiezing:
  – Aftredend en herkiesbaar: Jan Kingma
  – Afredend en niet herkiesbaar: Cor Zorn
  – Accreditatie: Christiaan te Beest

  PAUZE

 9. Besluit afvaardiging naar de Districtsvergadering B&S op 10 juli 2023.
 10. Organisatie voorronden PK van het District.
 11. Persoonlijke verenigingskampioenschappen 2023.
 12. Kleding en sponsoring.
 13. Teamsamenstelling en speeldagen.
 14. Bezetting commissies seizoen en organisatie feestavond.
 15. Overige mededelingen en rondvraag.
 16. Sluiting door de voorzitter.

  Namens het bestuur van BV Ons Huis,
  Christiaan te Beest, secretaris. 24 mei 2023