Keu(vel)nieuws 4 juli 2020 – nummer 7

Onderstaand vindt u onze actuele nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 7, editie 4 juli 2020.

UITNODIGING

Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Biljartvereniging “Ons Huis” op zaterdag 18 juli 2020 in het Sportcafé “de Peppel” aan de Europastraat 2, 7091 CX te Dinxperlo. Aanvang van de vergadering is 13.00 uur.

Het Bestuur heeft gekozen voor deze ongebruikelijke datum en tijdstip. Wat betreft de datum konden wij in verband met de Corona-crisis niet in de gebruikelijke maand mei vergaderen. De normale vergaderlocatie, de biljartserre is te klein in verband met de opgelegde afstandsregels. Daarom is gekozen voor 13.00 uur omdat het Sportcafé van 13.00 tot 15.00 uur speciaal voor BV Ons Huis is geopend. Dan kunnen de afstandsregels wel in acht genomen worden.

AGENDA

 • Opening en huishoudelijke mededelingen door de voorzitter.
 • Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2019.
 • Jaarverslag 2019/2020 van de secretaris en de wedstrijdsecretaris. (zie onderstaand bijlagen)
 • Financieel Jaarverslag 2019 van de penningmeester. Deze wordt tijdens de vergadering overhandigd.
 • Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Bert Veldhuis en Dieter Westerveld. Reservelid is Ed Abbing.
 • Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie in de plaats van Bert Veldhuis en benoeming reserve kascontrolecommissielid.
 • Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Jan Kingma en Cor Zorn voor de normale periode van 3 jaar en Han Rutgers voor 1 jaar.
  Eventuele nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich uiterlijk een half uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.
 • PAUZE
 • Begroting 2020: deze wordt tijdens de vergadering overhandigd.
 • Website.
 • Organisatie BBQ/buffet in combinatie met een sportieve activiteit op zaterdag 29 augustus 2020.
 • Teamsamenstelling en speeldagen.
 • Nieuws van de PK’s
 • Bezetting commissies. (zie onderstaand bijlage)
 • Overige mededelingen / rondvraag.
 • Vergadering van het district Berkel en Slinge op 6 juli 2020.
 • Sluiting door de voorzitter.

Aansluitend aan deze vergadering wordt tot 17.00 uur een gezellige nazit gehouden.

De vergadering en de nazit zijn alleen voor de leden toegankelijk.


Klik HIER voor onze vorige nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 6, editie 26 juni 2020.