KNBB nieuwsbrief januari 2021

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, editie 1 van januari 2021:


Het bestuur van KVC wenst u allereerst allen een voorspoedig, gelukkig en gezond nieuwjaar!


Terugblik om vooruit te kijken

Zoals velen van u nog wel zullen weten, schreef ik jarenlang maandelijkse stukjes voor Biljart Totaal, ons onvolprezen lijfblad. In het decembernummer keek ik dan terug op het nagenoeg voorbije jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. Nu, terwijl ik probeer om wat leeswaardige tekst te bedenken, kan ik de verleiding niet weerstaan om de oude veelgebruikte aanhef weer af te stoffen. Want dit is weer dat moment. Ik kijk terug op een jaar waarin we eerst dachten dat China heel ver van ons bed was. Maar dat niet bleek te zijn. Een jaar, waarin we in mei dachten dat september nog flink ver weg was. Maar dat ook niet bleek te zijn. Als we van het voorbije jaar iets geleerd hebben, is het wel dat het opheffen van de huidige beperkingen een kwestie van een lange adem is. Er gloort al wel een glimpje licht, maar het is nog slechts een heel dun streepje. Maar, ook kleine streepjes geven licht. En ook al gaat het langzaam, dat streepje licht gaat weer groter worden. Het moment komt weer dat we elkaar gewoon een hand kunnen geven en een goeie partij toewensen. We zullen zorgen dat we er dan klaar voor zijn. Ik wens u een gezond jaar met straks weer veel speelplezier. Piet Verhaar, voorzitter KVC

Het lopende seizoen

De districten hebben ons meermalen gevraagd om duidelijkheid te verschaffen op het gebied van het wedstrijdwezen in deze coronatijd. De huidige stand van zaken met betrekking tot het Corona-virus heeft het bestuur van KVC doen besluiten om de wedstrijden in de Landscompetitie en de imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer te spelen. Dit houdt in dat er in al deze klassen en spelsoorten geen gewestelijke en nationale kampioenschappen zullen worden gespeeld. Ook de Landsfinale in Sportcentrum Merwestein in Nieuwegein komt te vervallen. Dit is op 19 december jl. tijdens de laatste ledenvergadering met de districten bekendgemaakt. Wat betreft de kadercompetitie en de topteamcompetitie, zullen de teams nog nader worden geïnformeerd door de commissie WCK en de portefeuillehouder topsport.

Het bestuur is verder benieuwd wat de plannen van de districten zijn wanneer het weer enigszins veilig is om te biljarten. Wij willen graag op de hoogte blijven van jullie activiteiten. Graag hierover een bericht sturen naar: breedtesport@knbb-carambole.nl

Wat zijn we wél van plan?

We willen in juni een biljartevenement op de kleine tafel organiseren voor alle KVC-leden. Zowel dag- als avondbiljarters, dames, junioren en rolstoelbiljarters kunnen hier aan deelnemen. Er zal worden gespeeld op basis van het intervalsysteem in de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten. De Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport ( WCB) zal een en ander verder uitwerken en terugkoppelen naar de districten en gewesten. Per district mag men per spelsoort 1 deelnemer en 1 reservespeler opgeven. De districten zorgen zelf voor de afvaardiging. Nadere mededelingen hierover volgen in de eerste weken van januari 2021. Dit evenement kan natuurlijk alleen doorgaan als het veilig genoeg is voor iedereen. We gaan binnenkort met Merwestein om de tafel zitten om te kijken wat de uiterste datum is voor een ‘go’ of ‘no go’.

Corona en contributierestitutie

Naar aanleiding van de begroting 2021 en in de extra ledenvergadering van 19 december jl. hebben ons vragen bereikt over contributierestitutie als gevolg van het niet doorgaan van activiteiten ten gevolge van de corona-maatregelen. In het algemeen geldt dat een groot deel van de contributie bestemd is voor het algemeen functioneren van KVC/KNBB. Denk dan aan de koepelkosten en de personeelskosten, die gewoon doorlopen, bestuurs- en commissiekosten, etc. Restitutie van contributie is dus niet aan de orde. Voor betaalde inschrijfgelden geldt dat deze geheel of grotendeels worden terugbetaald als het bedoelde evenement niet doorgaat. Daarnaast is het zo dat in de begroting voor 2020 een contributieverhoging was gecalculeerd van twee euro voor de dag- en avondcompetitiespelers per 1 augustus 2020. In maart/april werden de eerste corona-gevolgen voor onze biljartsport zichtbaar en heeft het bestuur van KVC besloten de contributieverhoging niet door te voeren. In feite een ledenvoordeel van ± € 40.000. In de begroting voor 2021 zit ook geen contributieverhoging (in augustus 2021) verwerkt, ondanks het verwachte negatieve resultaat voor dit jaar. Ook een ledenvoordeel van ± € 40.000

En dat kan omdat 2020 financieel een goed jaar wordt, waardoor een groot bedrag, ± € 60.000, aan de reserves kan worden toegevoegd. Daarmee kan de “klap” in 2021 worden opgevangen zonder dat de leden daarvan nadelige financiële gevolgen ondervinden. De datum 1 Augustus 2022, de eerstvolgende gelegenheid om de contributie aan te passen, is nog ver weg om daar wat over te zeggen. Grote vraag in deze is: wat gebeurt er met ons ledenbestand. Als er veel leden bedanken, om welke reden dan ook, verandert het tij en zullen we de bakens moeten verzetten.Het is daarom goed om met z’n allen de tekst van een KNBB-sticker in gedachten te houden: samen biljarten heeft meer effect!

Wij vertrouwen op de blijvende steun van onze leden en dat we het seizoen 2021/2022 in goede gezondheid kunnen starten en afronden.

Kansberekening

Een sollicitant moest een test met goed gevolg afleggen om voor een functie in aanmerking te komen. Eén van de vragen was de volgende: In een schaal met 100 knikkers is er één rood en de andere zijn wit. Hoeveel kans heb je dat je de rode in één keer eruit pakt? 50%, was het antwoord. De vraagsteller dacht dat de vraag niet goed begrepen was en stelde hem nog een keer. De sollicitant was niet eigenwijs maar standvastig, 50% was weer het antwoord. De vragensteller probeerde het nu op een andere manier en vroeg naar de motivatie voor het antwoord. De sollicitant: De kans is 50%, je pakt hem of niet! U weet natuurlijk dat de kans heel klein is, 1 op de 100 dat je de rode knikker er in één keer uit haalt. Als je met vissen een grote kans wilt hebben op een goede vangst, dan ga je op een stek zitten waarvan je weet dat er veel vis zit.

Vissen in een vijver vol vis maakt de kans op beet het grootst. Daarom is het verwonderlijk dat op de oproep voor een aantal KNBB-bestuursfuncties in onze vorige nieuwsbrief tot op heden nog geen reacties uit de KVC-vijver zijn gekomen. Terwijl hij, in vergelijking met de andere secties, relatief behoorlijk vol zit. Bij deze nogmaals deze oproep voor een portefeuillehouder Breedte/Topsport, een portefeuillehouder Communicatie en een Penningmeester. Dit betreft dus functies in het KNBB-bestuur, niet in het KVC-bestuur. Voor de laatste geldt dat hij er niet alleen voor staat. Hij kan steunen op de financiële administratie op het bondsbureau en op de penningmeesters van de vier secties. We zijn het min of meer aan onze stand verplicht een bijdrage te leveren aan het bondsbestuur naast onze afgevaardigde, Piet Verhaar. Kijk dus nog eens rond binnen uw district of vereniging. Nadere informatie wordt graag door de bondsdirecteur verstrekt. We moeten die rode knikker toch bij de tweede poging kunnen pakken ?!


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !