KNBB nieuwsbrief juli 2021

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, editie 4 van juli 2021:


So we climb the hill together after corona, dat was de slotzin van ons openingswoord in de nieuwsbrief van maart jl. Het lijkt erop dat we dat met een groter aantal leden gaan doen. In mei namen de ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de IC’s gelukkig af en waren er verruimingen op de coronaregels mogelijk. Maar het ledenaantal van KVC nam in die periode toe, dagcompetitie naar 3501 (+ 104), avondcompetitie naar 15580 (+261) en niet competitie naar 1679 (+50).

Dat stemt ons tevreden alhoewel we nog moeten afwachten wat er in juli gebeurt, de maand dat veel verenigingen hun ledenadministratie “opschonen”. Eerder schreven wij al dat inschrijfgelden voor niet gespeelde competities terugbetaald zouden worden en dat is gebeurd. Ook de districten hebben in grote mate gelden teruggestort naar hun leden. Restitutie van contributie zat er niet in, dat hebben we ook uitgelegd. Dat leverde toch ook weer vragen en verzoeken op van districten en verenigingen.

Nu is het financiële resultaat over 2020 bekend, inmiddels heeft de accountants- en FAC controle plaatsgevonden en weten we waar we staan. Het resultaat is dat het bestuur van KVC in samenspraak met de ALV van 19 juni heeft besloten om op de contributie voor 2021/2022 voor de avondcompetitiespelers een reductie van € 6 en op de contributie voor dagcompetitie spelers een reductie van € 3 te geven. In augustus wordt de normale contributie gefactureerd en na betaling van die factuur krijgen de verenigingen de reductie over de betaalde dag- en avondcompetitiespelers teruggestort. Deze handelswijze is noodzakelijk omdat het NOC*NSF de basisfinanciering/subsidie baseert op de behaalde omzet.

Daarmee wordt het financiële resultaat over 2020 bijna geheel teruggegeven. Dit als dank aan alle leden die loyaal
gebleven zijn aan KNBB/KVC en een welkomstgeschenk aan nieuwe leden, zodat we in nog grotere getale het nieuwe
seizoen in augustus/september kunnen beginnen en … volledig kunnen uitspelen.

Vanaf 26 juni zijn bijna alle beperkende maatregelen voor horeca en sportkantines vervallen. Slechts enkele regels blijven voorlopig van kracht. De overblijvende regels zijn voor binnen en buiten gelijk. Welke regels blijven, hangt af van de vraag of men een bewijs van volledige vaccinatie dan wel een recent bewijs van een negatieve testuitslag (niet ouder dan 48 uur) kan laten zien, een zogenaamd coronatoegangsbewijs.

Zonder coronatoegangsbewijs geldt:

 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Men houdt 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Men dient zich te registreren en desgewenst mee te werken aan een gezondheidscheck.
 • Handen wassen blijft verplicht.
  Met coronatoegangsbewijs geldt:
 • Geen verplichte vaste zitplaats.
 • Geen verplichte 1.5 meter onderlinge afstand.
 • Handen wassen blijft verplicht.

Met coronatoegangsbewijs geldt:

 • Geen verplichte vaste zitplaats.
 • Geen verplichte 1.5 meter onderlinge afstand.
 • Handen wassen blijft verplicht.

Concreet betekent dit: wil een lokaalhouder geen onderscheid maken tussen klanten, dan blijft het 1.5 meter afstand houden en gaan zitten. Wil hij de 1.5 meter regel en het verplichte zitten loslaten, om meer mensen te kunnen bergen, dan mag hij uitsluitend mensen binnenlaten die een toegangsbewijs kunnen laten zien. Voor meer informatie over maatregelen voor horeca en sportkantines klik HIER.


Aan de leden en wedstrijdleiders van de KVC-districten:

Beste KVC-leden,

Nu we straks weer gaan biljarten in het nieuwe seizoen 2021-2022, hebben we binnen ons bestuur gesproken over de
aanvangsmoyennes. Aangezien we afgelopen seizoen als niet gespeeld beschouwen, ligt het voor de hand dat we
beginnen met dezelfde aanvangsgemiddeldes van het seizoen 2020-2021. Dit is voorgelegd aan de commissie Wedstrijdzaken van KVC. De overgrote meerderheid was het met deze stelling eens. Dat neemt niet weg dat onze districten autonoom zijn en dus zelf kunnen beslissen welk aanvangsmoyenne er gekozen wordt.

Ik kan me voorstellen dat wanneer er in het vorig seizoen al voorwedstrijden en districtsfinales zijn gespeeld, dat de
wedstrijdleider deze gemiddeldes laat meetellen voor het aanvangsgemiddelde in het nieuwe seizoen.
Aan het eind van de coronapandemie ben ik veelvuldig gemaild of gebeld met de vraag, hoe het nu eigenlijk moest
met dat aanvangsgemiddelde voor zowel de PK’s als voor de Landscompetitie. Dit geeft mijns inziens aan dat heel
veel wedstrijdleiders varen op het kompas van de commissie WCB. Het zou in mijn ogen dus een goede zaak zijn, als alle districten zich zouden conformeren op wedstrijd technisch gebied aan de reglementen van de Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport en het bestuur van KVC.

Wat betreft de andere zaken zoals financieel beleid en dergelijke, blijft men autonoom mits men niet handelt in strijd
met de reglementen van de KNBB/KVC. Ik zou daar graag met jullie over van gedachte willen wisselen in de jaarlijks
gewestelijke ronde.

Verder wens ik iedereen een sportief en vooral plezierig seizoen 2021-2022 toe.

Piet Verschure, Portefeuillehouder Breedtesport


Voor een kort verslag van onderstaande vergaderingen verwijzen wij u graag naar de desbetreffende artikelen op de
website:
KVC Algemene Ledenvergadering 19 juni 202, klik HIER.
Bondsraadvergadering 26 juni 2021, klik HIER.
Het uitgebreide verslag van de ALV van 19 juni jl. wordt binnenkort naar de districtsbestuurders gestuurd.


Het KVC bestuur wenst u fijne zomermaanden en hoopt op een goede start in het nieuwe seizoen!


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !